Home » 2021 » January » 13

Daily Archives: January 13, 2021

January 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Recent Comments

  Categories

  ข้อมูลในการรับประมาณราคางานก่อสร้าง

  ข้อมูลในการรับประมาณราคางานก่อสร้าง ประกอบด้วย
  แบบและรายการประกอบด้วย

  1) แบบแปลนด้านสถาปัตยกรรม

  2) แบบแปลนด้านวิศวกรรม

  รายการประกอบแบบก่อสร้างประกอบด้วย

  1) รายการประกอบแบบก่อสร้างอย่างละเอียด

  2) รายการประกอบแบบก่อสร้างโดยย่อ

  สัญญาการก่อสร้างประกอบด้วย

  1) เรื่องของสัญญา สถานที่ทำสัญญา

  2) วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา

  3) ผู้ทำสัญญาระหว่างใครกับใคร ซึ่งจะต้องระบุ ชื่อ สกุล สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ อาชีพ ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้ละเอียดชัดเจน

  4) วงเงินที่ทำสัญญากันไว้

  5) ระบุผู้จัดหาและดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้

  6) ระบุอำนาจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนให้ชัดเจน

  7) กำหนดวันลงมือทำการก่อสร้าง และวันเสร็จของอาคารนั้น พร้อมทั้งรวมระยะเวลาการก่อสร้างว่าเป็นเวลากี่วัน

  8) ระบุการจ่ายค่าเสียหายทดแทน (ค่าปรับ) หากมีการผิดสัญญาตามข้อ 7)

  9) ระบุการแบ่งงวดการจ่ายเงินค่าก่อสร้างไว้อย่างชัดเจนว่า ทำการก่อสร้างได้งานแล้วเสร็จถึงอะไร ผู้ว่าจ่างจะต้องจ่ายเงินเท่าใดเป็นงวดๆ

  10) บ่งถึงการเลิกสัญญาว่า จะเลิกสัญญากันได้เพราะเหตุใดบ้าง และเมื่อใด

  11) มีช่องลงลายเซ็นท้ายสัญญาของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง พร้อมพยานอย่างน้อย 2 นาย และเขียนสัญญาอีก 1 นายผู้ประมาณการจะต้องศึกษาข้อตกลง หรือสัญญานี้ให้ละเอียดก่อนลงมือประมาณราคา เพราะข้อสัญญาต่างๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง จะมีผลกระทบต่อราคาก่อสร้าง